G-SHALA Application - How to use ?

G - SHALA એપ્લિકેશન બાળકોને કેવી રીતે ચલાવતા શીખવશો...?


(૧) સૌ - પ્રથમ પ્લે - સ્ટોરમાંથી G - SHALA એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો ( નીચે તેની લિંક આપેલ છે )

(૨) એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કર્યા બાદ તને ઓપન કરો

(૩) એપ્લિકેશન ઓપન કર્યા બાદ એક ડિસ્પ્લે મેનુ આવશે જેમાં સૌથી નીચે " સાઈન અપ " લખેલ હશે ત્યાં ક્લિક કરો

(૪) સાઈન અપ પર ક્લિક કરશો એટલે એક ડિસ્પ્લે મેનુ ખુલશે જેમાં કેટલીક વિગતો લખેલ હશે જે આપણે જાતે ભરવાની છે

(૫) સૌ - પ્રથમ હું એક વિદ્યાર્થી છું તે પસંદ કરો.

(૬) ત્યારબાદ નીચે બાળકનો UDISE નંબર ( ૧૮ અંકનો ) દાખલ કરો

(૭) ત્યારબાદ નીચે " વિગતો મેળવો " નામનું ઓપ્શન હશે તેના પર ક્લિક કરો એટલે બાળકની તમામ વિગતો ઓટોમેટિક આવી જશે.

(૮) હવે નીચેના ખાનામાં મોબાઇલ નંબર નાખો અને તેની નીચે પાસવર્ડ લખેલ હશે તેમાં તમારે પાસવર્ડ બનાવી અને જાતે એન્ટર કરવાનો છે અને સૌથી છેલ્લા ખાનામાં જે પાસવર્ડ તમે બનાવ્યો છે તે જ ફરીથી એન્ટર કરવાનો છે.

(૯) યાદ રાખો તમારે પાસવર્ડ બંને ખાનામાં સરખા જ નાખવાના છે અને એ પાસવર્ડ યાદ રાખવાનો છે

(૧૦) હવે નીચે આપેલ કેપ્ચા કોડ નાખીને સૌથી છેલ્લા ઓપ્શન "સાઈન અપ " પર ક્લિક કરો*

(૧૧) હવે તમને અભિનંદન લખેલ એક મેસેજ ડિસ્પ્લે થશે તેનો મતલબ એવો થશે કે તમે સફળતા પૂર્વક રજીસ્ટ્રેશન કરી દીધું છે

(૧૨) હવે ફરીથી તમારે તમારો મોબાઇલ નંબર અને પાસવર્ડ ( જે તમે રજીસ્ટ્રેશન સમયે ) એન્ટર કર્યા હતા તે નાખશો અને કેપ્ચા કોડ એન્ટર કરશો એટલે તમારી G - SHALA એપ્લિકેશન શરું થઈ જશે.

G - SHALA એપ્લિકેશનમાં ધોરણ મુજબના વિડીયો / પુસ્તકો / એસાઈમેન્ટ જેવી શૈક્ષણિક બાબતો આપેલ છે જે વિદ્યાર્થીઓ માટે ખૂબ ઉપયોગી બનશે.

ધો .૧ થી ૧૨ ના વિદ્યાર્થીને હોમ લર્નિંગ માટે ' G - Shala ' એપ શરૂ કરાઇ અમદાવાદ , ગુરૂવાર | સરકારે ધો .૧ થી ૧૨ ના વિદ્યાર્થીઓને હોમ લર્નિંગ શિક્ષણમાં ડિજિટલાઈઝેશન માટે સરકારે શરૂ કરેલા ઓનલાઈન શિક્ષણ માટે જી - શાલા એપ્લિકેશન લોન્ચ કરી કમાન્ડ એન્ડ કંટ્રોલ સેન્ટરના નવા ભવનનું આજે છે.જેમાં વિદ્યાર્થીઓને તમામ ધોરણો - તમામ વિષયોનું ઈ મુખ્યમંત્રી દ્વારા લોકાર્પણ કરવામા આવ્યુ હતું . આ પ્રસંગે કન્ટેન્ટ મળશે . કંટ્રોલ - કમાન્ડ સેન્ટરના નવા સેન્ટરનું ઉદઘાટન : ગુજરાત ટુડન્ટસ હોલિસ્ટિકએડસ્ટિવલર્નિંગ એપ્લિકેશન પર વિદ્યાર્થીને ઈ - કન્ટેન્ટ મળશે સરકારી અને ગ્રાન્ટેડ શાળાઓમાં બ્રનિંગ , વિઝયુઅલ પાવર સીક્યુબ ટૂલથી | શકતી , પરિણામો જાહેર ન કરી શકતી શિક્ષકોની કામગીરી અને શિક્ષકોની એનલાઈઝ કરાશે અને સ્ટેટલેવલે શિક્ષકો અને શિક્ષણલક્ષી નિર્ણયો લેવામાં હંમેશા હાજરી સાથે વિદ્યાર્થીઓની હાજરી તેમજ વિદ્યાર્થીઓની ઓનલાઈન રીયલ ટાઈમ | છબરડા કરતી સરકાર માત્ર ઉદઘાટનોમાં મૂલ્યાંકન પર નજર રહેતે માટે સરકારે | એટેન્ડન્સ જાણી શકાશે . આ ઉપરાંત સારી કમાન્ડ ધરાવે છે અને શિક્ષણલક્ષી ગાંધીનગરમાં કમાન્ડ એન્ડ કંટ્રોલરૂમ શરૂ સરકાર દ્વારા હોમ લર્નિંગ માટે ગુજરાત મહત્વના નિર્ણયો લેવામાં કંટ્રોલ રાખે કર્યો છે.જેમાં થોડા સમય બાદ હવે નવા ટુડન્ટ હોલિસ્ટિક એડેપ્ટિવ લર્નિગ એપ છે . સરકાર દ્વારા કંટ્રોલરૂમો શરૂ કરાય ભવનનું આજે ઉદઘાટન કરાયુ છે . રાજ્યની શરૂ કરાઈ છે . જેમાં ધો .૧ થી ૧૨ ના છે , હોમ લર્નિગ માટે એપ્લિકેશન લોન્ચ ૫૪00 જેટલી પ્રાથમિક , માધ્યમિક અને વિદ્યાર્થીઓ માટે ઈ - કન્ટેન્ટ અને લર્નિગ કરાય છે અને નવા નવા ડિજિટલ પ્રયોગો ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓ , ૩ લાખ મેનેજમેન્ટ સીસ્ટમ તૈયાર કરવામાં આવ્યા થાય છે પરંતુ જે વિદ્યાર્થીઓ પાસે સ્માર્ટ કરતા વધારે શિક્ષકો અને એક કરોડ છે . સ્માર્ટફોન ધરાવતા ધો .૧ થી ૧૨ ના ફોન કે ટીવી નથી તેવા ગરીબ બાળકો ઉપરાંતના વિદ્યાર્થીઓના માળખાની | પ ૬ લાખથી વધુ વિદ્યાર્થીઓ જી - શાલા માટે શિક્ષણની કોઈ વૈકલ્પિક નક્કર દેખરેખ માટે કંટ્રોલ સેન્ટરના નવા એપ્લિકેશન દ્વારા જુદા જુદા મોડ્યુલથી વ્યવસ્થા નથી તેમજ ગરીબ બાળકોને મફત બિલ્ડીંગને એડવાન્સ ટેકનોલોજી સાથે ભણી શકશે.
Share:
Read More

GSSSB Senior Clerk, Class 3 Exam Date 2021 Notification.

GSSSB દ્વારા "સીનીયર કલાર્ક” વર્ગ-૩ સંવર્ગની પરીક્ષા તારીખ બાબત જાહેરાત.

ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર દ્વારા “સીનીયર કલાર્ક” વર્ગ-૩ સંવર્ગ માટે તા.૦૧/૦૮/૨૦૧૯ના રોજ જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૧૮૫/ર૦૧૯૨૦ પ્રસિધ્ધ કરી ઓનલાઇન અરજી પત્રકો મેળવવામાં આવેલ હતા અને ઉક્ત અરજીપત્રકોની પ્રાથમિક ચકાસણીના અંતે લાયક ઠરેલ ઉમેદવારોની જાહેરાતમાં વર્ણવ્યા મુજબની પ્રથમ તબક્કાની CPOR પધ્ધત્તિની સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટી તા.૩૧/૦૭/૨૦૨૧, શનિવાર, સવારે ૧૧:૦૦ થી ૧૩:૦૦ દરમ્યાન યોજવાનો મંડળ દ્વારા નિર્ણય કરવામાં આવેલ છે. જેની વિગતો નીચે દર્શાવ્યા મુજબ છે.

પરીક્ષા અંગેની વિગત:

 • જાહેરાત ક્રમાંક : ૧૮૫/૨૦૧૯૨૦
 • સંવર્ગનું નામ : “સીનીયર કલાર્ક”
 • પરીક્ષાની તારીખ : ૩૧/૦૭/૨૦૧૧
 • સમય : ૧૧:૦૦ થી ૧૩:૦૦
સ્પર્ધાત્મક લેખીત પરીક્ષાના કોલલેટર ડાઉનલોડ કરવા માટેનો વિગતવાર કાર્યક્રમ પરીક્ષાની તારીખના દસ દિવસ પહેલા મંડળની વેબસાઇટ (https://gsssb.gujarat.gov.in) પર મુકવામાં આવશે.જેની સબંધિત ઉમેદવારોએ જરૂરી નોંધ લેવા તેમજ મંડળની વેબસાઇટ જોતાં રહેવા આથી જણાવવામાં આવે છે.
Share:
Read More

IBPS RRB 10000+ Vacancies Recruitment Notification 2021 | Apply Online

IBPS RRB 10000+ Vacancies Recruitment Notification 2021 | Apply Online

IBPS RRB Notification 2021 : IBPS RRB Exam is conducted every year by IBPS for selection to the post of both IBPS RRB Assistant and IBPS RRB Officer Cadre in Regional Rural Banks spread across the country. For selection to the post of both Assistant and Officer Cadre in Regional Rural Banks (RRBs) spread across the country, IBPS organizes IBPS RRB Exam every year. 

IBPS RRB Post Details :

 • Office Assistant,
 • Marketing Manager,
 • Treasury Manager
 • Officer Scale – I,
 • Banking Officer Scale – II,
 • Agriculture Officer (Grade – II)
 • Law Officer (Grade – II),
 • Law Officer (Grade – II),
 • Chartered Accountant (Grade II)
 • Officer (Grade III),
 • IT Officer (Grade II),
IBPS RRB is a national-level banking exam conducted every year by the Institute of Banking Personnel Selection (IBPS) for candidates who aspire to join the Regional Rural Bank (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक). Let’s take a look at both these exams:

Institute Of Banking Personnel Selection has published an Advertisement for the below-mentioned Posts. Eligible Candidates advised to refer to the official advertisement and apply for this post. You can find other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee, and how to apply are given below.

Important Links:

Apply Online: Click Here 

The online examinationsfor the next Common Recruitment Process for RRBs (CRP RRBs X) for recruitment of Group “A”-Officers (Scale-I, II & III) and Group “B”-Office Assistant (Multipurpose) will be conducted by the Institute of Banking Personnel Selection (IBPS) tentatively in August and September/ October 2021. The interviews for recruitment of Group “A”- Officers (Scale-I, II & III) under the same process will be coordinated by the Nodal Regional Rural Banks with the help of NABARD and IBPS in consultation with appropriate authority tentatively in the month of November 2021.

Any eligible candidate, who aspires to join any of the Regional Rural Banks listed at (A) as Group “A”-Officers (Scale- I, II & III) and Group “B”-Office Assistant (Multipurpose), is required to register for the Common Recruitment Process (CRP for RRBs- X).

For the posts of Officers Scale I and Office Assistant (Multi-purpose) the examination will be two tier i.e. the Online Examination will be held in two phases, Preliminary and Main.

For the post of Office Assistant (Multi-purpose), candidates who will qualify in Preliminary Examination and shortlisted will have to appear for Main Examination. They will be provisionally allotted on the basis of the marks obtained by them in the Main Examination and the vacancies reported by the RRBs.

For the post of Officers Scale I, candidates who will qualify in Preliminary Examination and shortlisted will have to appear for Main Examination and shortlisted candidates in the Main Examination will subsequently be called for a Common Interview to be coordinated by the Nodal Regional Rural Banks with the help of NABARD and IBPS in consultation with appropriate authority.

For the post of Officers Scale II (Generalist and Specialists) and Scale III, candidates will appear for Single Online Examination and shortlisted candidates in the Single Online Examination will subsequently be called for a Common Interview to be coordinated by the Nodal Regional Rural Banks with the help of NABARD and IBPS in consultation with appropriate authority. 

Selection Process: 

Candidates will be selected based on an Online examination organized in two stages-: Preliminary & Mains Examination

How to Apply ?: 

Interested Candidates may Apply Online Through the official Website.

Important Dates:

 • Starting Date of Online Application: 08-06-2021
 • Last Date to Apply Online: 28-06-2021
 • Last Date to pay fees: 28-06-2021
 • Pre Exam Training Admit Card- 09-July-2021
 • Pre Exam Training Admit Card Exam Date- 19-July-2021 to 25-July-2021
 • Pre Exam Admit Card- July/August-2021
 • Pre Exam Date – August-2021

Share:
Read More
Posted in    

GSSSB Assistant Tribal Development officer, Class 3 Exam Date Notification.

GSSSB દ્વારા “મદદનીશ આદિજાતિ વિકાસ અધિકારી” વર્ગ-૩ સંવર્ગની પરીક્ષા તારીખ બાબત જાહેરાત.

ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર દ્વારા “મદદનીશ આદિજાતિ વિકાસ અધિકારી” વર્ગ-૩ સંવર્ગ માટે તા.૨૦/૦૬/૨૦૧૯ની જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૧૮૧/૨૦૧૯ર૦ તા.૦૧-૦૭-ર૦૧૯ના રોજ વર્તમાનપત્રોમાં પ્રસિધ્ધ કરી ઓનલાઇન અરજી પત્રકો મેળવવામાં આવેલ હતા. ઉક્ત અરજીપત્રકોની પ્રાથમિક ચકાસણીના અંતે લાયક ઠરેલ ઉમેદવારોની જાહેરાતમાં વર્ણવ્યા મુજબની પ્રથમ તબક્કાની MCQ-OMR પધ્ધત્તિની સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટી આગામી જુલાઇ-૨૦૧૧ ના માસ દરમિયાન ગાંધીનગર, અમદાવાદ, વડોદરા, સુરત, ભાવનગર, રાજકોટ અને જામનગર ખાતેના જુદા- જુદી પરીક્ષા કેન્દ્રો પર યોજવાનો મંડળ દ્વારા નિર્ણય કરવામાં આવેલ છે. જેની વિગતો નીચે દર્શાવ્યા મુજબ છે.

પરીક્ષા વિગત:

 • જાહેરાત ક્રમાંક: ૧૮૧/ર૦૧૯૨૦
 • સંવર્ગનું નામ: “મદદનીશ આદિજાતિ વિકાસ અધિકારી”
 • પરીક્ષાની તારીખ: ૧૭/૦૭/૨૦૨૧
 • સમય: ૧૧:૦૦ થી ૧૩:૦૦

સ્પર્ધાત્મક લેખીત પરીક્ષાના કોલલેટર ડાઉનલોડ કરવા માટેનો વિગતવાર કાર્યક્રમ પરીક્ષાની તારીખના દસ દિવસ પહેલા મંડળની વેબસાઇટ (https://gsssb.gujarat.gov.in) પર મુકવામાં આવશે.જેની સબંધિત ઉમેદવારોએ જરૂરી નોંધ લેવા તેમજ મંડળની વેબસાઇટ જોતાં રહેવા આથી જણાવવામાં આવે છે.
Share:
Read More

GSSSB Accountant / Auditor / Deputy Treasury Officer / Superintendent Exam Date Notification

GSSSB દ્વારા “હિસાબનીશ / ઓડિટર / પેટા તિજોરી અધિકારી / અધિક્ષક” વર્ગ-૩ સંવર્ગ ની પરીક્ષા તારીખ બાબત નોટિફિકેશન

ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર ધ્વારા “હિસાબનીશ / ઓડિટર / પેટા તિજોરી અધિકારી / અધિક્ષક” વર્ગ-૩ સંવર્ગ માટે તા.૨૩/૦૭/૨૦૧૯ના રોજ જાહેરાત ક્રમાંક: ૧૮૪/ર૦૧૯૨૦ પ્રસિધ્ધ કરી ઓનલાઇન અરજી પત્રકો મેળવવામાં આવેલ હતા અને ઉક્ત અરજીપત્રકોની પ્રાથમિક ચકાસણીના અંતે લાયક ઠરેલ ઉમેદવારોની જાહેરાતમાં વર્ણવ્યા મુજબની પ્રથમ તબક્કાની CFOR પધ્ધત્તિની સ્પર્ધાત્મક લેખિત કસોટી તા.૦૨/૦૫/૨૦૨૧ ના રોજ યોજવાનું નક્કી કરવામાં આવેલ હતું. જે કોવિડ-૧૯ની મહામારીના કારણે મોકુફ રાખવામાં આવેલ હતી. હવે આગામી જુલાઇ-૨૦૧૧ ના માસ દરમિયાન ગાંધીનગર / અમદાવાદ ખાતેના જુદા-જુદા પરીક્ષા કેન્દ્રો પર યોજવાનો મંડળ દ્વારા નિર્ણય કરવામાં આવેલ છે. જેની વિગતો નીચે દર્શાવ્યા મુજબ છે.

પરીક્ષા અંગેની માહિતી:

 • જાહેરાત ક્રમાંક : ૧૮૪/ર૦૧૯ર૦
 • સંવર્ગનું નામ: “હિસાબનીશ / ઓડિટર / પેટા તિજોરી અધિકારી / અધિક્ષક”
 • પરીક્ષાની તારીખ : ૦૯/૦૭/ર૦૧
 • સમય : ૧૧:૦૦ થી ૧૩:૦૦

સ્પર્ધાત્મક લેખીત પરીક્ષાના કોલલેટર ડાઉનલોડ કરવા માટેનો વિગતવાર કાર્યક્રમ પરીક્ષાની તારીખના દસ દિવસ પહેલા મંડળની વેબસાઇટ (https://gsssb.gujarat.gov.in) પર મુકવામાં આવશે.જેની સબંધિત ઉમેદવારોએ જરૂરી નોંધ લેવા તેમજ મંડળની વેબસાઇટ જોતાં રહેવા આથી જણાવવામાં આવે છે.
Share:
Read More

Staff Nurse, Class 3, Exam Call Letter Notification 2021.

સ્ટાફનર્સની જાહેરાત ક્રમાંક:૨૦૨૦૨૧/૧ અંતર્ગત લેવાનાર પરીક્ષાના કોલલેટર ડાઉનલોડ કરવા અંગેની જાહેરાત.


સ્ટાફનર્સ વર્ગ-૩ની સીધી ભરતી સંદર્ભે પરીક્ષા અંગેની જાહેરાત

કમિશ્નરશ્રી, આરોગ્ય, તબીબી સેવાઓ, અને તબીબી શિક્ષણ(ત.સે.), ગાંધીનગરના તાબા હેઠળની સ્ટાફનર્સ વર્ગ-૩ની કુલ-૨૦૧૯ ખાલી જગ્યાઓ સીધી ભરતીથી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા દ્વારા ભરવા માટે (જાહેરાત ક્રમાંક:COH/૨૦૨૦૨૧/૧) https:\\ojas.gujarat.gov.in વેબસાઇટ પર ઓનલાઇન અરજીઓ મેળવવામાં આવેલ છે. જે અન્વયે અરજી કરેલ ઉમેદવારો માટે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા તા.૨૦/૦૬/૨૦૨૧ને રવિવારના રોજ સવારે ૧૧.૦૦
થી ૧૩.૦૦ અને બપોરે ૧૪.૩૦ થી ૧૬.૩૦ના સમય દરમ્યાન ૧૧ શહેરોના પરીક્ષા કેન્દ્રો ખાતે યોજાનાર છે. જે માટે પ્રવેશપત્ર ડાઉનલોડ કરવાનો સમયગાળો તા.૦૯/૦૬/૨૦૨૧ ના રોજ ૧૪.૦૦ કલાકથી તા.૨૦/૦૬/૨૦૨૧ ના ૧૦.૦૦ કલાક સુધી રહેશે.
ઉમેદવારોને કોલલેટર ડાઉનલોડ કરવા અંગેની સુચના
www.gujhealth.gujarat.gov.in વેબસાઇટ પર મુકવામાં આવેલ છે. જે ઉમેદવારોના કોલલેટર વેબસાઇટ પરથી ડાઉનલોડ થતાં ન હોય તેવા ઉમેદવારોએ અરજી કર્યાનો પુરાવો, પાસપોર્ટ સાઇઝનો તાજેતરનો ફોટો અને આઇ.ડી.પ્રુફ સાથે તા.૧૮/૦૬/૨૦૨૧ થી તા.૧૯/૦૬/૨૦૨૧ના કચેરી
સમય(૧૧.૦૦ થી ૦૬.૦૦) દરમ્યાન ઉપર દર્શાવેલ કચેરીનો અરજદારે રૂબરૂ સંપર્ક કરવો. સમય વિત્યા બાદ કોલલેટર ડાઉનલોડ કરી શકાશે નહી. તે અંગેની અચૂક નોંધ લેશો.

Important Link:
આ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉમેદવારોએ દર્શાવ્યા મુજબના
દરમ્યાન પોતાનો પ્રવેશપત્ર, હાજરીપત્રક અને તે સાથેની
ઉમેદવારો માટેની જરૂરી સુચનાઓ Ojas વેબસાઇટ પરથી ડાઉનલોડ કરી મેળવી લેવાની રહેશે. જે માટે ઉમેદવારે પોતાના પ્રવેશપત્ર, હાજરીપત્રક ડાઉનલોડ કરવા https:\\ojas.gujarat.gov.in વેબસાઇટ પર જવું. જેમાં call Letter પર જવાથી Preliminary Exam Call Leter પર ક્લિક કરવું. જેમાં જાહેરાત પસંદ કરી"Confirmation No.” અને “Birth Date” ટાઈપ કરવાના રહેશે. ત્યારબાદ “Print Call Letter” પર ક્લિક કરી પ્રવેશપત્રની પ્રિન્ટ મેળવી લેવાની રહેશે અને પરીક્ષા સમયે પ્રવેશપત્ર અને હાજરીપત્રક બંન્ને અચુક સાથે લાવવાના રહેશે. ફોટાવાળું હાજરીપત્રક પરીક્ષા ખંડમાં પરત સોંપવાનું રહેશે. જે
ઉમેદવારોના ફોટા હાજરીપત્રકમાં સ્પષ્ટ જોઇ શકાય તેવા આવેલા ન હોય તો તેવા ઉમેદવારોએ પોતાનો પાસપોર્ટ સાઇઝનો તાજેતરનો ફોટો હાજરીપત્રકમાં ચોંટાડીને પરીક્ષા કેન્દ્ર પર લાવવાનો રહેશે. આ ફોટો ઉમેદવારનો પોતાનો છે.
તેની ખરાઇ કરવા માટે ફોટાવાળું ઓળખપત્ર સાથે રાખવું આવશ્યક છે. પ્રવેશપત્રમાં આપને ફાળવવામાં આવેલ પરીક્ષા કેન્દ્રની વિગત જોઇ લેવા ઉમેદવારોને ખાસ જણાવવામાં આવે છે.
Share:
Read More

Vidhyasahayak Bharti Std.1 to 8 (Other Medium) Provisional Merit Notification

વિદ્યાસહાયક ભરતી 2021 (ધોરણ 1 થી 5 અને 6 થી 8- અન્ય માધ્યમ) કામચલાઉ મેરિટયાદી જાહેરાત.

ગુજરાત રાજ્ય પ્રાથમિક શિક્ષણ પસંદગી સમિતિ

પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામકની કચેરી,બ્લોક નં.૧૨ પહેલો માળ, ડૉ.જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર.

વિદ્યાસહાયક ભરતી (ધોરણ ૧ થી ૫ અને ધોરણ ૬ થી ૮ -અન્ય માધ્યમ) વર્ષ ૨૦૨૧ કામચલાઉ મેરીટયાદી

જિલ્લા/નગર શિક્ષણ સમિતિ હસ્તકની શાળાઓમાં વિદ્યાસહાયક ભરતી (ધોરણ ૧ થી ૫ અને ધોરણ ૬ થી ૮- અન્ય માધ્યમ) વર્ષ ૨૦૨૧ની જગ્યાઓ મેરીટના ધોરણે ભરવા મેરીટયાદી તૈયાર કરવા માટે તા.૩૦/૦૩/૨૦૨૧ ના રોજ વર્તમાનપત્રોમાં જાહેરાત આપીને ઉમેદવારો પાસેથી નિયત નમૂનામાં ઓન-લાઈન અરજીઓ માંગવામાં આવેલ હતી. જેના અનુસંધાને ઉમેદવારોની કામચલાઉ મેરીટયાદી http://vsb.dpegujarat.in વેબ સાઇટ ઉપર તા.૦૯/૦૬/૨૦૨૧ ના રોજ ૧૧.૦૦ કલાકે પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવનાર છે. 

ઉમેદવારે તેમના TET પરીક્ષાનો નંબર, ભરતીનો પ્રકાર, મોબાઈલ નંબર અને પાસવર્ડ એન્ટર કરવાથી પોતાની વિગતો જોઈ શકશે. મેરીટક્રમ અને મેરીટગુણ તેમજ અન્ય વિગતો જોવા માટે વેબ સાઇટ ઉપર મુકેલ મેરીટની લીંક પર ક્લીક કરવાનું રહેશે.

Important Link:

તમારું મેરીટ જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

વધુ જાણકારી માટે અહીં ક્લિક કરો.

(1) વાંધા અરજી ઉપર ક્લીક કરવાથી ઉમેદવાર ઓનલાઈન વાંધા અરજી (સુધારા પત્રક) જોઈ શકશે. સુધારા પત્રકમાં ફોર્મ પ્રમાણેની વિગતો જેવી કે નામ, લાયકાત, કેટેગરી અને ગુણ/ટકા વગેરેમાં જો કોઈ ક્ષતિ હોય તો આ વાંધા અરજીની હાર્ડ કોપી વેબસાઇટ પરથી ઓનલાઈન કાઢવાની રહેશે.

(2) આપના દ્વારા અગાઉ ભરેલ ફોર્મની વિગતોમાં ક્ષતિ જણાતી હોય તો જે વિગતમાં ક્ષતિ જણાતી હોય તે તેની સામે દર્શાવેલ સુધારા પત્રકના કોલમમાં લખવાની રહેશે.

(૩) ઉમેદવાર મેન્યુઅલ ભરેલ સુધારા પત્રક તા.૦૯, ૧૦, ૧૧ જૂન ૨૦૨૧ ના રોજ ૧૧.૦૦ થી ૧૭.૦૦ કલાક સુધી મૂળ અરજીપત્ર જે સ્વીકાર કેન્દ્રમાં જમા કરાવેલ હોય તે જ સ્વીકાર કેન્દ્રમાં બે નકલમાં રૂબરૂ જમા કરાવવાનું રહેશે.

(4) સ્વીકાર કેન્દ્રમાં સુધારા પત્રકની એક નકલ સુધારા અંગેના તમામ અસલ પુરાવાની ચકાસણી કરી આધારોની નક્લ સાથે મેળવવાની રહેશે અને એક નકલ ઉમેદવારને સહી કરી પરત આપવાની રહેશે.

(5) અરજીપત્રમાં દર્શાવેલી વિગતોમાં જ સુધારો કરી શકાશે નવી કોઇ વિગત કે લાયકાત ઉમેરી શકાશે નહી. રજૂ કરેલ સુધારો જાહેરાતના સંદર્ભમાં સુસંગત હશે તો જ ગ્રાહ્ય રાખી સુધારો કરવામાં આવશે.

(6) ફાઇનલ મેરીટયાદી અને મેરીટમાં આવતાં ઉમેદવારો માટે કોલ લેટર વિગેરે માટેની સુચનાઓ હવે પછી વેબ સાઇટ ઉપર પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવશે. 

તેથી ઉમેદવારોએ http://vsb.dpegujarat.in વેબ સાઇટ જોતા રહેવું...

Share:
Read More